Hurtig levering +100.000 varer på lager Multibrand ekspertise onlinesales@nordiccomputer.dk

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Standardbestemmelser vedrørende salgskontrakt

Kontraktuelle parter

Kun ordrer fra kunder med et validt moms- eller EAN-nummer vil blive accepteret af Nordic Computer.

Levering

Når levering finder sted, overføres ansvaret til køber i overensstemmelse med leveringsbetingelserne, som fremgår af ordrebekræftelsen/salgskontrakten fra NC.
Hvis NC tilbyder at hjælpe kunden med at arrangere levering af udstyret, sker dette på købers ansvar. NC vil selvfølgelig gøre sit bedste for at sikre en ansvarlig levering.
Køber er selv ansvarlig for at idriftsætte udstyret samt fremtidig vedligeholdelse deraf og afholder selv alle udgifter forbundet dermed.

 
Ejerskabsrettigheder

NC bibeholder ejerskabsrettigheder over udstyret indtil, den fulde betaling er modtaget.
Forsinkelse
Hvis leveringstiden overstiger mere end 30 dage, har køber ret til at annullere handlen, medmindre der er tale om force majeure.

 
Fejl

I en periode af 12 sammenhængende måneder efter levering (med mindre andet fremgår af fakturaen), er NC ansvarlig (efter eget valg) for enten at erstatte eller reparere udstyr, som er solgt med fejl.
Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor fejlen kan henføres til utilstrækkelig vedligehold uhensigtsmæssig/overbelastende brug af udstyret, som er i strid med instruktionerne.
Efter ansvaret af det købte udstyr er overgået til køber, kan NC ikke holdes til ansvar for fejl, udover forpligtelserne nævnt ovenfor. Derfor kan køber ikke annullere købet, kræve kompensation for brud på kontrakten.
NC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver form for indirekte tab såsom driftstab, tidstab, tab af fortjeneste etc., som fejlen kan have haft på køber.

 
Klage

Det er købers ansvar at undersøge udstyret, så snart det er modtaget, og eventuelle klager skal sendes skriftligt senest indenfor syv dage efter modtagelse.
Herefter kan køber kun anmelde fejl, som ikke blev opdaget i forbindelse med undersøgelsen. Eventuelle klager skal omgående sendes skriftligt, efter fejlen er opdaget.

 
Force Majeure

NC er ikke ansvarlig for nogen form for tab, som kunden pådrager sig i tilfælde af force majeure hændelser så som, men ikke begrænset til:
Naturkatastrofer, krig, brand naturbegivenheder, terrorangreb, samfundsmæssige indgreb etc.
NC har ret til skriftligt at annullere aftalen med køber, hvis aftalen indenfor rimelig tid ikke kan overholdes som følge af ovenstående omstændigheder.

 
Produktansvar

Hvis en levering fra NC forårsager skade, så er NC ansvarlig overfor køber for enhver form for personlig skade, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse fra NCs side.
NC kan ikke holdes ansvarlig af køber for skade på løsøre eller ejendom. Desuden kan NC heller ikke holdes ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.
I det omfang NC holdes ansvarlig over for tredjepart i henhold til reglerne om produktansvar eller i henhold til almene regler om skader, er køber forpligtet til at holde NC skadefri, i det omfang ansvaret overstiger de fastlagte grænser. Køber er forpligtet til at anlægge sag ved den samme domstol, der håndterer erstatningskravene mod NC i forbindelse med skader, der hævdes at være forårsaget af en fejlagtig levering af NC.

 
Garanti

NC garanterer, at det leverede udstyr sælges uden enhver form for behæftelse.
Forlig af tvister
Det er i alle parters interesse at løse uoverensstemmelser gennem dialog, før en beslutning om sagsanlæg er truffet.
I tilfælde af salg til kunder i Danmark skal enhver tvist mellem partnerne afgøres af Retten i Aalborg, uanset om sagen, på grund af sin natur, skal bringes for den danske Højesteret.
I tilfælde af salg til udenlandske kunder skal enhver tvist afgøres i henhold til dansk lovgivning af Sø- og Handelsretten i København.

 

© 2022 Nordic Computer A/S